Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidsinstituut en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Identiteit van de ondernemer

Handelend onder de naam: All Skins schoonheidsinstituut.

Vestingsadres:

Laan van vlaanderen 116
1066 KS Amsterdam
E-mail adres: info@allskins.nl
Kvk nummer: 77283147

Inspanning Schoonheidsinstituut

Onze schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk melden. Dat kan via de mail, whatsap en telefonisch. Als wij de telefoon niet opnemen moet u voicemail inspreken en een mail sturen naar info@allskins.nl of een whatsapp bericht sturen naar 020-7529572 Uiterlijk 24 uur vooraf de afgesproken afspraak.

Indien deze verplichting niet of niet tijdig wordt nagekomen door de klant, mag All Skins schoonheidsinstituut 50% van de afgesproken behandeling door berekenen aan de klant.

Indien de klant meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de salon arriveert, mag All Skins schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling. En toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Betalingen

Om no-shows zoveel mogelijk te beperken wordt bij het inplannen van een afspraak een aanbetaling van 50% worden gevraagd. U bent verplicht om 24 uur van tevoren te annuleren of te verplaatsen zodat wij voldoende ruimte hebben om andere klanten in te plannen, anders zijn wij helaas genoodzaakt de 50% aanbetaling in te vorderen en zal dus niet worden terugbetaald.

Mocht wij telefonisch niet bereikbaar zijn dan mailen naar info@allskins.nl of een whatsap bericht naar 020-7529572

All Skins schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de site en vermeld prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. Deze prijzen zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt. En niet geldig i.c.m. andere acties/ aanbiedingen.

All Skins schoonheidsinstituut vermeldt prijswijzigingen duidelijk. De klant dient direct na afloop van de afgesproken behandelingen betaling en eventuele producten per pin te voldoen.

Voorwaarden termijnbetaling

  • All Skins Schoonheidsinstituut mag ten alle tijden, zonder opgave van rede, beslissen om geen betalingtermijn aan te gaan met een klant.
  • All Skins bepaalt van tevoren in hoeveel termijnen er betaald mag worden en communiceert dit van tevoren met de klant.
  • Het beëindigen van de termijnbetaling kan niet tussendoor/eerder dan de betaling termijnen. Reeds betaalde termijnen worden niet terugbetaald aan de klant.
  • De termijnbetaling geschiedt via automatische incasso ingaande vanaf dag van inschrijving
  • Wordt de betaling niet of te laat voldaan, dan ontvang de klant binnen 14 dagen een herinnering per mail. Wordt daarna nog niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan heeft All Skins Schoonheidsinstituut het recht een incassoprocedure te staren en/of de overeenkomst per direct te beëindigen. De klant is verplicht de nog niet betaalde betalingen te voldoen incl. evt. incassokosten.
  • All Skins Schoonheidsinstituut heeft het recht de behandelingen niet te verrichten als de openstaande saldo niet betaald is.
  • De abonnementen zijn persoonsgeboden en kunnen niet door meerdere mensen gebruikt worden

Persoonsgegevens en Privacy

Bij All Skins schoonheidsinstituut staat de privacy van bezoekers die de salon en websites van All Skins schoonheidsinstituut bezoeken hoog in het vaandel. Wij zullen er ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers m.b.t. gebruik van de websites van All Skins schoonheidsinstituut De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de AVG stelt. Op onze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. (geautomatiseerd systeem) De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. All Skins schoonheidsinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de cliënt.

All Skins schoonheidsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/ of huisnummer)
 • E-mailadres
 • etniciteit
 • Belangrijke aspecten omtrent de behandeling en beleving in de salon

All Skins schoonheidsinstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uw afspraken te kunnen plannen
 • Uw spaarpunten te kunnen bepalen/ verwerken
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen bellen en/ of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen en lopende acties
 • U beleving in de salon te verbeteren/versterken.

All Skins schoonheidsinstituut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Personalia: Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Indien u bonnen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens 7 jaar bewaard omwille wettelijke verplichtingen
 • Contact en adres gegevens: Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na u laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens verwijderd. Ook hierbij indien u bonnen/ facturen op naam wilt ontvangen met adresgegevens worden deze 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

All Skins schoonheidsinstituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All Skins schoonheidsinstituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk benaderd. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.

All Skins neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met ons op. All Skins schoonheidsinstituut heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te

beveiligen:

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u en aan de adresbalk ‘https’en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiligingssoftware (virusscanner en firewall)
 • Spamfilters die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam/ phishing zijn of bedoelt zijn op persoonlijke gegevens te bemachtigen.

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

All Skins schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van All Skins schoonheidsinstituut is uitgegaan van de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding. All Skins schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht aan de salon.

Beschadiging en diefstal

Onze schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en of producten beschadigt. Wij melden diefstal altijd bij de politie en doen aangifte.

Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij onze schoonheidsinstituut gekochte product geldt geen terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten/behandeling van de schoonheidsinstituut doch binnen een week als daarvoor een geldige rede is.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

Lukt het online inplannen niet of heeft u een andere vraag? Tijdens behandelingen kunnen wij de telefoon niet opnemen, stuur ons dan een berichtje via Whatsapp.

Neem contact op